Ledningsnettet


Gjennom arbeid med rørnettet er det lagt stort fokus på å sikre biologisk mangfold og bevare det naturlige miljøet. Det er derfor lagt gjennomtenkte planer for utforming av ledningsnettet.

I Leira ble overføringsledningen for avløp og NRV sin vannledning lagt som sjøledninger. Et sentralt fokus var å sikre at anleggsarbeidet ikke skulle få negative konsekvenser for biologisk mangfold i Leira og andre nærliggende naturområder. Det skulle også vises varsomhet under anleggsgjennomføringen slik at påvirkning på landskap og biologisk mangfold i lokalområdet ble minst mulig. Langs leira ved landtakene vokser busken mandelpil, som er rødlistet som sårbar. Fjerning og delvis reetablering (utplanting) av mandelpilen i anleggsområdet ble gjennomført med basis i miljøoppfølgingsplanen og naturmangfoldloven, som var høyt prioriterte i prosjektet. Leira er et viktig oppvekst- og gyteområde for fiskeartene gjørs og asp, som har en begrenset utbredelse i Norge. Anleggsarbeidene i elva måtte derfor legges utenom disse artenes gytetid.


Ønskes det mer informasjon om ledningsnettets trasè kan du trykke her.


 
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005