Renseanlegg


Anlegget skal tilfredsstille kravene stilt i utslippstillatelsen for utslipp til Glomma. Garantiverdier for Tot-P (fosfor) er 93% fjerning. I perioder med store fremmedvannmengder og tynt vann, hvor kravet på 93% fosfor ikke oppnås, skal utslippskonsentrasjonen for fosfor ikke overstige 0,5 mg/l.

For BOF5 er kravet 25 mg/l og 75% og KOFCr 78% OG 125 mg/l. Prøvene av KOF og BOF gir et mål på den relative oksygenreduserende virkningen av et avfall. Begge målene har vært i omfattende bruk som tall for forurensningsgraden. I Norge er BOF vanligst som kravparameter, mens KOF kan benyttes som driftsparameter for vurdering av renseprosesser. BOF-testen måler oksygenforbruket ved bionedbrytbare forurensninger, mens KOF-testen måler oksygenforbruket ved bio-oppbyggende forurensninger og i tillegg oksygenopptaket ved ikke-bionedbrytbare oksiderende forurensinger.

Kravene til BOF og KOF gjelder grenseverdier for prosentuell reduksjon eller maksimal konsentrasjon må være oppfylt for samme prøve og i tillegg skal den høyeste analyseverdien som er basert på prøvetaking ved normale driftsforhold på anlegget ikke skal overskride konsesjonskravet med 100%.

Med disse kravene vil kvaliteten på vannet i Glomma og det biologiske mangfoldet bli bevart. 
layout prosess
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005