Daglig leders ord

MIRA er et interkommunalt selskap som skal sørge for rensing av avløpsvann for de tre eierkommunene Fet, Gjerdrum og Sørum. Selskapet ble etablert i 2012 etter grundig forarbeid hvor kommunene fant at i stedet for å satse på separate løsninger i hver enkelt kommune, ville det være bedre å samarbeide om ett nytt, felles renseanlegg til erstatning for det gamle og nedslitte. Selskapet skal, som det fremgår av selskapsavtalen, forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter knyttet til anlegget på en måte som samlet gir den total økonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre eierkommunene uten hensyn til kommunegrensene mellom de tre kommunene. Vi har som mål over tid å hente ut stordriftsfordeler og derved de besparelsene vi kan få ved at Fet, Gjerdrum og Sørum er gått sammen i dette felleskapet.

Selve renseanlegget skal etableres på Tangen, rett sør for Sørumsand på østsiden av Glomma. I tillegg skal det bygges et nytt transportanlegg med lange overføringsledninger på til sammen ca. 35 km, samt pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur. Det er undersøkt og slått fast at tiltaket ikke vil komme i konflikt med verneverdige hensyn til biologisk mangfold og kulturminner. Det er lagt, og legges også, stor vekt på at hele anlegget skal passe inn i terreng og miljø. Det er holdt en rekke orienteringsmøter for berørte og interesserte parter, og vi søker hele tiden å balansere ulike hensyn slik at anlegget, så langt mulig, skal bli til felles glede for alle i de tre kommunene.

Gjennom 2014 har vi forberedt overføring av driftspersonell, som har ansvaret for de renseanleggene som nå er i drift, fra kommunene til MIRA. Denne virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2015. Det har i hele prosessen vært et godt samarbeid mellom alle involverte parter, som er driftspersonellet, tillitsvalgte og Fagforbundet samt kommunesiden. MIRA skal fra 01.01.2015 bistå kommune med drift av de gamle anleggene frem til disse kan utfases ved at det nye anlegget på Tangen tas i bruk. Det kan i en periode bli en utfordring å drifte eksisterende renseanlegg og MIRAs anlegg i utfasingsperioden med eksisterende ressurser, men vi vil alltid ha fokus på å holde kostnadene innenfor budsjettrammene samtidig som vi opprettholder kvalitet og effektivitet i driften.

I 2014 har selskapet engasjert og gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. I forbindelse med undersøkelsen ble det arrangert personalseminarer. Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen ble behandlet i styret.

MIRA kommer til å få et drifts- og arbeidsmiljømessig fremtidsrettet anlegg. Vi har gjennom virksomhetsoverdragelsen og rekruttering direkte til MIRA, bygget opp en god driftsorganisasjon med meget kompetente og entusiastiske medarbeidere. MIRA skal være en attraktiv arbeidsplass som gir spennende utfordringer, og som derved sikrer rekruttering til den viktige samfunnsoppgaven som MIRA skal ivareta.

Ved siden av å bygge opp driftsorganisasjon og sørge for løpende drift av kommunenes avløpsrenseanlegg, er MIRA nå i 2015 i ferd med å gå inn i den mest krevende byggefasen med mange til dels komplekse tiltak som skal gjennomføres samtidig. Mens vi i 2014 fortsatt var inne i en intensiv prosjekteringsperiode samtidig som vi iverksatte deler av byggeprogrammet, vil vi i løpet av 2015 ha betydelig byggeaktivitet både langs traséen for transportanlegget og med oppføring av selve avløpsrenseanlegget på Tangen. Ett av de krevende tiltakene vi iverksatte i 2014 var prosjektet for etablering av overføringsledninger under Glomma. MIRA valgte styrt boring under Glomma fremfor å krysse elven ved å legge rør på elvebunnen. I februar i år ble det satt ny Norgesrekord i styrt boring ved at det ble gjennomført flere boringer under Glomma, den lengste på nær 1 300 meter hvor ledningen går under Glomma fra Hammeren ned til Tangen.

Det er en ekstra utfordring at så mange delprosjekt pågår parallellt, og MIRA har også bygget opp en byggorganisasjon for å håndtere så vel helhet som detaljer i selve utbyggingsprosjektet. Foruten eget dyktig personell, har MIRA knyttet til seg dedikerte entreprenører og leverandører. Slik det ser ut pr. i dag (mars 2015) har vi som mål å ha anlegget ferdig til 1. juni 2016. MIRA har valgt å legge seg på en linje hvor vi iler skjønnsomt frem. Det betyr at noen ganger må vi ta tiden til hjelp. Vi fikk for eksempel markedet mot oss i første halvdel av fjoråret da vi ikke lykkes med å få inn tilbud på entreprisen for oppføring av selve driftsbygget på Tangen. Vi måtte bruke litt tid på å områ oss. Siste del av 2014 utarbeidet vi derfor ny forespørsel for utlysning. Vi fikk på andre forsøk inn mange tilbud, og byggekontrakt ble tildelt i februar 2015. De fleste komplekse og store kontraktene er nå tildelt. Det betyr at vi også kan være sikrere i vår vurdering av ferdigstillelsen av anlegget.

Så langt er utbyggingskostnadene i tråd med de interne budsjettforutsetningene. Prosjektgruppen1, som fulgte opp prosjektet forut for etableringen av MIRA, og som bl.a. tok hensyn til styringsgruppens føringer2 i forhold til risikopåslag og prisstigning, antok en samlet byggekost på ca. 614 millioner kroner. På bakgrunn av tilbakemeldinger i presentasjonsmøte for formannskapene i juni 2012 om at lånerammen burde begrenses3, og at man derfor, om nødvendig, heller må fremlegge sak om økt låneramme hvis behov, ble risikopåslaget halvert slik at lånerammen i forbindelse med selskapsetableringen ble satt til 543 millioner kroner. I tillegg skjøt eierkommunene til sammen inn 25 millioner kroner i egenkapital i forbindelse med etableringen av selskapet.

Vi har - ambisiøst nok - som mål at avløpsanlegget skal bli et anlegg der alle involverte parter er fornøyde og et anlegg alle involverte parter ønsker å benytte som sitt referanseanlegg. For å nå dit er det viktig at vi evner å kommunisere med hverandre og at vi er besluttsomme i gjennomføringen.

Adel Al-Jumaily
Daglig leder

 
img 0400
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005