Miljø

Miljø

miljo001
Miljøtiltak for belastede elver
Per dags dato slippes all avløpsvann fra renseanlegget i Gjerdrum kommune ut i Leira, og alt avløpsvann fra Frogner i Sørum kommune slippes via Nedre Romerike Avløpsselskap ut i Nitelva. Dette prosjektet vil medføre at alt avløp fra kommunene Gjerdrum og Sørum vil ledes til MIRA IKS, med Glomma som mottager. Etter rensing i MIRA sitt prosessanlegg, vil renset avløpsvann føres ut i Glomma. Dette vil være et vesentlig miljøtiltak for allerede belastede elver som Leira og Nitelva. Miljøtiltaket er i henhold til EUs rammedirektiv for vann.

Utbyggingsfase
For å sikre at miljøkrav fastsatt i lover og forskrifter ble ivaretatt, ble det etablert en miljøoppfølgingsplan for prosjektet, som fokuserte på hvordan miljøhensyn skulle ivaretas under gjennomføringen, samt ved driften av anlegget. Utfordringene i forhold til ytre miljø, liv og helse, samt materielle verdier og samfunnsfunksjoner, var hovedsaklig relatert til selve utbyggingsfasen. Hovedvekten av miljømål og miljøtiltak ble derfor rettet mot denne fasen etter en vurdering av uønskede hendelser fra en risiko- og sårbarhetsanalyse, både for anleggs- og driftsfasen.
 
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005