Miljø


Miljøtiltak for belastede elver
Tidligere ble alt renset avløpsvann fra renseanlegget i Gjerdrum kommune sluppet ut i Leira, og alt renset avløpsvann fra Frogner i Sørum kommune ble sluppet via Nedre Romerike Avløpsselskap ut i Nitelva. MIRA-prosjektet medførte at alt avløp fra kommunene Gjerdrum og Sørum blir ledet til Tangen RA. Etter rensing i MIRA sitt prosessanlegg, blir renset avløpsvann ført ut i Glomma. Dette var ett vesentlig miljøtiltak for allerede belastede elver som Leira og Nitelva. Miljøtiltaket er i henhold til EUs rammedirektiv for vann.

Utbyggingsfase
For å sikre at miljøkrav fastsatt i lover og forskrifter ble ivaretatt, ble det etablert en miljøoppfølgingsplan under utbyggingen, som fokuserte på hvordan miljøhensyn skulle ivaretas under gjennomføringen, samt ved driften av anlegget. Utfordringene i forhold til ytre miljø, liv og helse, samt materielle verdier og samfunnsfunksjoner, var hovedsaklig relatert til selve utbyggingsfasen. Hovedvekten av miljømål og miljøtiltak ble derfor rettet mot denne fasen etter en vurdering av uønskede hendelser fra en risiko- og sårbarhetsanalyse, både for anleggs- og driftsfasen.
 

Rensekrav


Anlegget skal tilfredsstille krav som blir stilt i utslippstillatelsen for utslipp til Glomma. Garantiverdier for Tot-P (fosfor) er 93% fjerning. I perioder med store fremmedvannmengder og tynt vann, hvor kravet på 93% fosfor ikke oppnås, skal utslippskonsentrasjonen for fosfor ikke overstige 0,5 mg/l.

For BOF5 er kravet 25 mg/l og 75% og KOFCr 78% OG 125 mg/l. Prøvene av KOF og BOF gir et mål på den relative oksygenreduserende virkningen av et avfall. Begge målene har vært i omfattende bruk som tall for forurensningsgraden. I Norge er BOF vanligst som kravparameter, mens KOF kan benyttes som driftsparameter for vurdering av renseprosesser. BOF-testen måler oksygenforbruket ved bionedbrytbare forurensninger, mens KOF-testen måler oksygenforbruket ved bio-oppbyggende forurensninger og i tillegg oksygenopptaket ved ikke-bionedbrytbare oksiderende forurensinger.

Kravene til BOF og KOF gjelder grenseverdier for prosentuell reduksjon eller maksimal konsentrasjon må være oppfylt for samme prøve og i tillegg skal den høyeste analyseverdien som er basert på prøvetaking ved normale driftsforhold på anlegget ikke skal overskride konsesjonskravet med 100%.

Med disse kravene vil kvaliteten på vannet i Glomma og det biologiske mangfoldet bli bevart.