Verdigrunnlag


Målrettet
Med målrettet menes en innsats mot felles mål. Dette innebærer at alle har ansvar for å bidra til et godt samarbeid.

Initiativ
Med initiativ menes at vi til stadig skal søke å forbedre oss. Dette gjøres gjennom faglig dyktige ansatte og kompetanseheving. Gjennom å vise initiativ til nytenkning og innovasjon, skal MIRA bli ledende innen avløpsrensing.

Rettferdig
MIRA tilstreber åpne, forutberegnelige og etterprøvbare prosesser, som oppfordrer til innspill og engasjement, og hvor medarbeiderne gis reell medbestemmelse og medinnflytelse i samsvar med gjeldende lover og regler.

Engasjementet skal bidra til at vi sammen arbeider for MIRAs visjon og interesser, og at vi på best mulig måte løser de oppgaver som MIRA har, samtidig som vi ivaretar den enkelte medarbeiders interesser og legger grunnlaget for et inkluderende arbeidsmiljø. Avklare oppgaver og ansvarsområder – trygg arbeidshverdag.

Ansvarlig
Med ansvarlig menes at alle tar ansvar i sine daglige oppgaver. Dette innebærer blant annet å være opptatt av at det arbeidet vi gjør, skal kjennetegnes av høy kvalitet. Å være en ansvarlig kollega, innebærer også å bry seg og å være inkluderende. På denne måten vil vi legge grunnlaget for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.