Formål

MIRAs formål er å sørge for rensing av avløpsvann for eierkommunene.
Selskapet skal herunder planlegge, bygge og drive et felles avløpsrenseanlegg på Tangen i Lillestrøm kommune. Til renseanlegget hører i denne sammenheng også overføringsanlegg, inkl. pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur, fra definerte leveringspunkter i eierkommunene og frem til selve avløpsrenseanlegget.
 
Selskapet har ikke erverv til formål – det skal drives i overensstemmelse med det lovfestede selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd kommer kundene i eierkommunene til gode.
 
Selskapet skal driftes i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av representantskapet.
 
Selskapet skal forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter knyttet til renseanlegget på en måte som samlet sett gir den totaløkonomisk sett beste løsningen på sikt for de to eierkommunene uten hensyn til kommunegrensene mellom de to kommunene.
Mira%20in%20moon%204